เกี่ยวกับเรา

K-MUCH INDUSTRY

รู้จัก K-MUCH INDUSTRY

บริษัท เคมัช อินดัสตรี จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษพาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหาร, ส่วนประกอบอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น เปลือกสับปะรด , ชานอ้อย , และข้าวโพด เพื่อส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารสัตว์ จากพืชผลทางการเกษตรที่ดีที่สุดของประเทศไทย ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จากประสบการณ์และความชำนาญในสายการผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสุขภาพและคุณภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก ให้สัตว์เลี้ยงสำหรับฟาร์มของลูกค้านั้น มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีคุณภาพ โดยเราได้จากผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งปราศจากสารเคมี และเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสม ทำให้ลูกค้าได้มั่นใจได้ว่า สัตว์เลี้ยงสำหรับฟาร์มของลูกค้านั้น จะมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการฉับไว ลูกค้ามั่นใจ สินค้าส่งตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เป็นที่ยอมรับและได้รับ
การรับมาตรฐานต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ
Shopping Basket